หน้าหลัก
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
พันธกิจ
ระเบียบ
รายงายการประชุม
ติดต่อสำนักงาน
 
ประกาศ...
 
 

- รายงานประเมินตนเอง (SAR)
- ผลการประเมิน
- คำสั่งแต่งตั้งประกันคุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมิน สนอ. 2553
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2554

 
- หน่วยงานภายใน -

+ กองนโยบายและแผนงาน
+ กองบริหารงานบุคคล
+ กองกลาง
- - งานธุรการ
- - งานเลขานุการ
- - งานคลัง
- - งานพัสดุ
- - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- - งานสวัสดิการ
- - งานประชาสัมพันธ์
+ งานประกันคุณภาพ
- สำนัก/สถาบัน -

+ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
+ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบ
+ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
+ สำนักคอมพิวเตอร
+ สำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา
+ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
+ สำนักโรงเรียนสาธิต
- - โรงเรียนประถมสาธิต
- - โรงเรียนมัธยมสาธิต
+ บัณฑิตวิทยาลัย
+ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
- คณะต่าง ๆ -

+ คณะครุศาสตร
+ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร
+ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
+ คณะวิทยาการจัดการ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่ม วันที่ 19 มกราคม 2553

 
โครงการ
 
 

- ศึกษาดูงานระบบ e-Office สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- โครงการศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- โครงการสัมมนา ฮาร์โมนี
- คำสั่ง ให้สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม
- คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
1.
ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งวัดมงคลรัตนารามซานฟรานซิสโกเบย์เอเรียร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการมรดกไทยคืนถิ่นครั้งที่ 5 Hot !  
2.

สำนักงานอธิการบดีส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

 
3.

สำนักงานอธิการบดีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 
4.

สำนักงานอธิการบดีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเติมเต็มความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 
5.
งานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับกองบริหารงานบุคคลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข  
6.
สำนักงานอธิการบดีส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
7.
กองนโยบายและแผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทีม  
     
     
นานาสาระ
@ - กระทรวงศึกษาธิการ @ - ฟังธรรมะกับหลวงตามหาบัว
@ - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา @ - ฝึกสมาธิกับ วัดธรรมมงคล
@ - วิชาการ.คอม @ - สมาธิ ดอทคอม
@ - ความรู้เกี่ยวกับคอมฯ pantip.com @ - ฝึกสติกับ วัดประสพสุข
@ - อีเมลฮอตเมล www.hotmail.com @ - พระอาจารย์ ว.วชิราเมธี
   
     
หนังสือพิมพ์
@ - ไทยรัฐ @ - ประชาชาติธุรกิจ
@ - เดลินิวส @ - กรุงเทพธุรกิจ
@ - มติชน @ - สยามสปอร์ต
@ - คมชัดลึก @ - ฐานเศรษฐกิจ
@ - เดอะเนชั่น @ - บางกอกโพสต
   
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 

 

 

 
โดย.. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบรี กรุงเทพฯ 10600 webmaster : sobchok@hotmail.com